BOOMVERZORGING
Geen boom te hoog

Tuinen Peeters is je aanspreekpunt voor alles wat met bomen te maken heeft : bomen aanplanten, verplanten, ziektes en plagen bestrijden, standplaats  verbeteren, takken hakselen, stronken uitfrezen, ... 

Elke boom is uniek en complex.

Daardoor behandelen we je bomen op maat.

SNOEIEN OP HOOGTE
 • verwijderen van dood hout

 • verlichten van de boomkruin

 • ...

VELLEN
 • neerleggen

 • demonteren

 • ...

VERWIJDEREN VAN BOOMSTRONKEN
 • stronkenfrezen

 • uitgraven

 • ...

STANDPLAATSVERBETERING
 • creëren van groeiruimte

 • bodemverbetering aan wortelgestel

 • ...

IMG_6882.jpg
ADVIES
 • antwoord op al uw boomvragen

AANPLANTEN VAN GROTE BOMEN
 • correcte aanplant volgens de regels van de kunst

 • indien nodig uitkiezen van bomen op boomkwekerij

Veelgestelde vragen

İsteklinin kendisine ait cirosu ile ihalede istenilen ekonomik yeterlilik kriterini sağlayamıyor olması halinde daha önceki iş ortaklıklarından elde ettiği ciroyu da gösteren konsolide gelir tablosunu sunması mümkün müdür?


…Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının ya da bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulmasının zorunlu olduğu, toplam cironun, gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarı olduğu, mevzuatta bahsi geçen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanların, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabileceği, bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde, iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması gerektiği, aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerin parasal tutarının, iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanacağı açıktır.

Bu durumda, davacı şirket tarafından yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere iş hacmini gösteren belgeler kapsamında sunulan konsolide gelir tablosunun değerlendirmeye alınıp, bu gelir tablosunda yer alan ve hissesine düşen kısım dikkate alınarak, yeterlilik kriterinin sağlanıp sağlanmadığı yönünde bir değerlendirme yapılması gerektiğinden, davacı şirketin iş hacmini gösteren belgeler kapsamında sunmuş olduğu belgelerden sadece kendisine ait gelir tabloları dikkate alınarak değerlendirme yapılmasına yönelik dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Ankara 6. İdare Mahkemesi

31.05.2017

E:2016/4412

K:2017/1904

Dit doen we voor jouw tuin:

 

ONTWERP

 

AANLEG

 

ONDERHOUD

 

BOOMVERZORGING